AVÍS LEGAL


Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:
Denominació Social: Eduard Solà Garcia.
Domicili Fiscal: Cr. Cervantes, 24, 17800 Olot (Girona).
NIF: 40292988R.
Telèfon: 972 26 73 96.
Correu-e: info@m972.com.
Llocs Web: www.edusola.cat, www.m972.com, www.m-2.cat, www.estufes.cat, www.catalitzador.cat, www.bruleurfioul.fr, www.olotempreses.cat, www.garrotxaempreses.cat i www.bici.blue.

1- OBJECTE:

Eduard Solà Garcia (en endavant també el prestador) com a responsable dels llocs web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús dels lloc web mencionats més amunt, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar als usuaris dels llocs web respecte de quines són les condicions d’ús.
A través dels Webs, el prestador facilita l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició dels usuaris.
Tota persona que accedeixi a aquests webs assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin als webs, doncs aquests poden sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer als llocs, sense que existeixi l’obligació de preavís o posar-ho en coneixement, sent suficients la publicació als webs del prestador.

2- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DELS WEBS:

2.1 Caràcter gratuït de l’accés i ús dels webs.
La prestació dels serveis per part d’Eduard Solà Garcia té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant, alguns dels serveis subministrats pel prestador estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions de contractació.

2.2 Registre d’Usuaris.
Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, el prestador condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3 Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al prestador permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4 Menors d’edat.
Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a contingut no apropiat, s’hauran d’establir mecanismes als seus ordinadors, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5 Obligació de fer un ús correcte dels webs.
L’usuari es compromet a utilitzar els webs de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar les pàgines amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
- Sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
- Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
- Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
- Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
- De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
- Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada als nostres llocs web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquests webs han estat revisats i provats per a que funcionin correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés als webs.
El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament dels webs o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris dels nostres llocs web.
El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut dels webs.

4- GALETES:

Els llocs web del prestador poden utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a les pàgines) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al bon funcionament i visualització dels llocs. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra ► Política de Galetes.

5- ENLLAÇOS:

Des dels webs és possible que es redirigeixi a continguts de webs de tercers. Donat que no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, el prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediatat de la re-direcció a aquests webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent als llocs web del prestador. No obstant, i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador dels llocs web.

6- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

El prestador està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra ► Política de Privacitat.

7- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Els llocs web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts dels llocs web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes al prestador i que puguin aparèixer als webs, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts dels llocs web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt informat.

8- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb els llocs web o de les activitats en aquests desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Olot.